Waluty
Wersje językowe

Wysyłka w 24h  Darmowa dostawa do paczkomatów już od 249 zł

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego www.siselfcare.pl

Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, zgodnie z którymi funkcjonuje
Sklep internetowy dostępny za pośrednictwem strony internetowej
www.siselfcare.pl. Jeżeli chcesz się z nami skontaktować w jakiejkolwiek
sprawie związanej z funkcjonowaniem naszego Sklepu, prosimy o kontakt
pod adresem e-mail: kontakt@siselfcare.pl.
Poniżej znajdziesz regulamin sklepu internetowego, w którym zawarte
zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia prowadzącego do
zawarcia umowy, szczegółach dotyczących realizacji zawartej umowy,
formach dostawy i płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia
od umowy, czy postępowaniu reklamacyjnym. Prosimy o uważne
zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, jak również z naszą Polityką
prywatności.

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie
poniższych pojęć:
1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba
prawna.
2. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę
niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub
zawodową.
3. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem
www.siselfcare.pl.
4. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem
www.siselfcare.pl.
5. Sprzedawca – Si sp. z o o, z siedzibą pod adresem ul.
Nowogrodzka 50/515 00-695 Warszawa, wpisana do Krajowego
Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy
w Warszawie, pod nr KRS 0000901784, NIP 7011035454, nr REGON
389023442, kapitał zakładowy 5000,00 zł.
6. Towary – produkty sprzedawane w sklepie.
7. Koszty dostawy – koszty dostawy za Towary. 

§ 2 Postanowienia wstępne

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż
produktów fizycznych i cyfrowych.
2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także
prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.
3. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne
spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer
lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:  
a) dostęp do Internetu,
b) standardowy system operacyjny,
c) standardowa przeglądarka internetowa,
d) posiadanie aktywnego adresu e-mail.

4. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod
pseudonimem. 
5. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze
bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w
ramach formularzy dostępnych w Sklepie.
6. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto.

§ 3 Składanie zamówień

1. Konsument ma możliwość zakupu Towarów znajdujących się w
asortymencie Sklepu poprzez złożenie zamówienia bezpośrednio
poprzez stronę internetową Sklepu zakładając Konto Użytkownika
lub bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym
ewentualnym zamówieniu.
2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu
Internetowego należy wejść na stronę internetową
www.siselfcare.pl, dokonać wyboru produktu/ów, podejmując
kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi
komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
3. Złożenie przez Konsument zamówienia jest równoznaczne ze
złożeniem oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących
przedmiotem zamówienia wobec Sprzedawcy.
4. Sprzedawca niezwłocznie po złożeniu przez Konsumenta
zamówienia, wyśle – na podany przez Użytkownika adres poczty
elektronicznej – wiadomość elektroniczną potwierdzającą
otrzymanie zamówienia i zawarcie umowy.

5. Z chwilą otrzymania przez Konsumenta wskazanej powyżej
wiadomości elektronicznej zostaje zawarta umowa sprzedaży
Towarów pomiędzy Użytkownikiem jako Klientem, a Sprzedawcą.
6. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie
istotnych postanowień umowy sprzedaży Towarów następuje
poprzez przesłanie wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej
wraz z załącznikami w postaci niniejszego Regulaminu, pouczenia
o prawie odstąpienia od umowy oraz wzoru formularza
oświadczenia oraz formularzu zwrotu. 

§ 4 Płatności

1. Ceny Towarów prezentowane na stronie internetowej Sklepu
podane są w złotych polskich i są cenami brutto tj. zawierają
podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT), ale nie
zawierają Kosztów Dostarczenia Towarów.
2. Sprzedawca umożliwia następujące sposoby płatności za Towar:

a) za pomocą przelewu tradycyjnego zawierającego w
tytule numer zamówienia. Konto: ING Bank Śląski 29 1050
1559 1000 0090 8105 7862.

b) za pomocą karty płatniczej:

  • Visa
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro

c) za pośrednictwem platformy płatniczej:

  • Płatności Shoper

d) w ww. przypadku Konsument zobowiązany jest zapłacić
z góry za zakupione Towary przed realizacją zamówienia (tzw. przedpłata),

e) w przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej Płatności Shoper,
podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A,

f) kartą lub gotówką w momencie odbioru osobistego towaru.

3. Towar zamówiony w Sklepie dostarczany jest na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem podmiotów
świadczących usługi kurierskie oraz paczkomaty InPost.
4. Sprzedawca przystąpi do realizacji złożonego zamówienia
niezwłocznie po wysłaniu drogą elektroniczną potwierdzenia
otrzymania złożonego zamówienia oraz – w przypadku wybrania
jako sposobu płatności przedpłaty – po zaksięgowaniu całej kwoty
Ceny Towarów oraz Kosztów Dostawy Towarów wpłaty na
rachunku bankowym Sprzedawcy.
5. Czas realizacji złożonego zamówienia obejmuje okres w którym
Sprzedawca przygotowuje do wysyłki przesyłkę kompletując
zamówione Towary.

6. Czas realizacji złożonego zamówienia wynosi do 7 dni roboczych i
rozpoczyna się w momencie przystąpienia przez Sprzedawcę do
realizacji złożonego zamówienia, po zaksięgowaniu wpłaty. 
7. Do czasu realizacji złożonego zamówienia nie wlicza się czasu
dostarczenia Towaru obejmującego okres od momentu
przekazania przez Sprzedawcę przesyłki podmiotowi
świadczącemu usługi kurierskie do momentu doręczenia przesyłki
przez ten podmiot Klientowi.
8. Szczegółowe informacje na temat dostarczania Towarów, w tym
Koszty Dostarczenia Towarów podane są na stronie internetowej
Sklepu w zakładce „Dostawa i płatność”.
9. W przypadku zakupu Produktów cyfrowych, zostaną one
dostarczone do Klienta na wskazany adres email, po otrzymaniu
przez Sprzedawcę zapłaty za złożone zamówienie.
10. Jeśli Konsument oświadczy podczas składania zamówienia, że
składa zamówienie jako podatnik podatku od towarów i usług
(VAT), Sprzedawca wystawi takiemu Konsumentowi fakturę VAT. 
11. Jeśli Konsument oświadczy, że nie składa zamówienia jako
podatnik podatku od towarów i usług (VAT):
a) oraz zażąda wystawienia faktury VAT, to w związku z
zakupem Towarów Użytkownikowi przesłana będzie
faktura VAT;
b) oraz nie zażąda wystawienia faktury VAT, to w związku z
zakupem Towarów również otrzyma fakturę VAT

12. Konsument akceptując niniejszy Regulamin i udziela Sprzedawcy
akceptacji; w rozumieniu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (VAT) na stosowanie przez
Sprzedawcę w stosunku do Użytkownika faktur elektronicznych, w
tym na przesyłanie (udostępnianie) Użytkownikowi faktur
elektronicznych wystawionych przez Sprzedawcę w formacie pliku
PDF za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika
podany przez Użytkownika w związku z wypełnieniem
odpowiedniego formularza na Stronie Internetowej Sklepu
(formularza przy zakładaniu Konta Użytkownika lub formularza
przy składaniu zamówienia).
13. Akceptacja, o której mowa w ust. 10 powyżej nie wyłącza prawa
Sprzedawcy do stosowania faktur VAT w wersji papierowej.

14. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów
znajdujących się w katalogu produktów, wprowadzania nowych
produktów do Sklepu Internetowego i usuwania niedostępnych
produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych
na stronach Sprzedającego oraz wprowadzania w nich
modyfikacji.

§ 5 odstąpienie od umowy

1. Konsument oraz jednoosobowa działalność gospodarcza, który
zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od
tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Szczegóły
niezbędne do dokonania zwrotu znajdują się w zakładce „Zwroty
i reklamacje”.
§ 6 Procedura rozpatrywania reklamacji

1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi Towaru bez
wad.
2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w dowolny sposób
dostatecznie ujawniający jego wolę.
3. Celem ułatwienia Klientowi złożenia reklamacji, Sprzedawca
rekomenduje, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności
następujące dane: imię i nazwisko Klienta, numer zamówienia oraz
informację jaki konkretny towar Klient reklamuje. 
4. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną
przez Sprzedawcę można składać poprzez wysłanie wiadomości
e-mail na adres: kontakt@siselfcare.pl
5. Sprzedawca rozpatrzy każdą reklamację i ustosunkuje się do niej
udzielając odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia niezwłocznie, nie
później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. O
sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie
poinformowany w sposób wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
6. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej
reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie
zgodnie z danymi adresowymi Klienta wskazanymi w tej
reklamacji.

§ 7 Ochrona danych osobowych

1. Podanie przez Kupującego danych osobowych jest dobrowolne,
jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie realizacji złożonego
zamówienia. Dokonując zakupu Kupujący wyraża zgodę na
gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez
Sprzedającego danych osobowych w celu i w zakresie
potrzebnym dla wykonania przez Sprzedającego zamówienia (tj.
dla dostarczenia Kupującemu przesyłki i dokonania rozliczeń czy
płatności).
2. Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów
bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z
późn. zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach
wykonawczych.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz
odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w
Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w
tym w szczególności warunków umów zawartych przed
dokonaniem zmiany.
2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w
Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu
stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
Kupujący, którzy posiadają zarejestrowane konto użytkownika, o
każdej zmianie Regulaminu zostaną poinformowani poprzez
wysyłkę wiadomości na adres e-mail przypisany do konta
użytkownika. W razie braku akceptacji nowego Regulaminu,
Kupujący może nieodpłatnie usunąć swoje konto użytkownika.
3. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za
pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd
powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego
wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę.
Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w
przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na
zasadach ogólnych. Począwszy od 01.01.2021 r. postanowienie to
nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej
ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością
gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona
dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w
szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności
gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w
przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na
zasadach ogólnych.
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2023.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl